Team

N Hardiansyah Fatih

DIREKTUR NIOZONE GROUP

Mira Hardiansyah, A.Md

KETUA YAYASAN NIOZONE PEDULI

EKA BUDI SAPUTRA

CMO Niozone Group

Anisa Harahap

JUNIOR PROGRAMMER